Các câu hỏi hay được đưa ra

How long is my license valid ?
Lần cập nhật cuối3 months ago

All user's that bought their license before 20-04-2018 have a Lifetime licence.
Users that buy a license after this date will have a license that expires once their subscription expires.

Hãy đợi 1 chút!

Hãy đợi 1 chút... Việc này sẽ kéo dài trong 1 giây!