Các câu hỏi hay được đưa ra

Where i found my GUI Password ?
Lần cập nhật cuối3 months ago

open the application.properties and set there your own Password please.

server.password = MyServerPassword

if there are this: #server.password = MyServerPassword then remove the # also and set your Password.


Hãy đợi 1 chút!

Hãy đợi 1 chút... Việc này sẽ kéo dài trong 1 giây!